Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I DE RECUPERACIÓ 2n ESO

iesgc | 28 Setembre, 2007 10:10

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
L’avaluació serà continuada i integradora. Serà realitzada tenint en compte els objectius educatius. El model avaluatiu és de caràcter processual-formatiu, entenent-lo com un procés més d’ensenyament-aprenentatge. Es tracta de identificar assoliments, dificultats i errors per a incidir-hi immediatament.
La nota de cada avaluació serà el resultat de proves escrites (mínim dues per avaluació), i la mitja de les seves notes suposarà el 70% de la nota de l’avaluació.  L’altre 30%  serà, quan no n’hi hagi lectura obligatòria, les activitats de caràcter escrit i oral, valorant-se a més l’interès i l’actitud dins l’aula i a les activitats extraescolars.  Quan hi hagi la lectura obligatòria el 15% seran les activitats assenyalades i l’altre 15 %  serà la guia de lectura:
Les proves escrites d´aplicació  es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .
Les activitats podran ser:
- Comentaris dirigits de textos, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel·lícules, exposicions...
‑ Petites feines d´investigació i comparació.
‑ Debats.
- Elaboració d´esquemes i resumens.
- Activitats del llibre  i làmines
    Es qualificaran les proves objectives (orals i escrites), treballs, partici-pació a classe, quaderns (ordre, netedat, constancia en la feina, correcció de les activitats), Carpeta d’activitats, exercicis per fer al centre i a casa, participació a sortides extraescolars, actituds, lectures obligades, comportament, col·laboració en els treballs de grup. S’insistirà en la bona presentació de les tasques , així com en la seva puntualitat en el lliurament.
Per aprovar el curs cal fer i aprovar la guia de lectura i  aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny.      

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En el cas de suspendre la 1ª o 2ª avaluació i ser la suma de les tres avaluacions 15 o més es podrà recuperar l’avaluació suspesa  a juny amb un quadern d’activitats. A la resta de casos es podran recuperar els objectius suspesos a una recuperació (una prova escrita que serà el 100% de la nota) el mes de juny.  A setembre s’hauran de recuperar tots els objectius mínims del curs; una prova escrita que serà el 70% de la nota i un dossier d'activitats que serà un 30% de la nota.
A aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 però la nota que constarà al butlletí serà un 5, ja que són recuperacions. ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

     

Objectius i activitats demografia

iesgc | 27 Setembre, 2007 10:08

 
1.- LA DEMOGRAFIA.
OBJECTIUS.
1.- Explicar les característiques del règim demogràfic antic.
2.- Analitzar les causes de la revolució demogràfica.
3.- Explicar les conseqüències de la revolució demogràfica.
4.- Conèixer el problemes demogràfics de l’actualitat.
5.- Saber comentar una sèrie estadística ( pàgina 36).

ACTIVITATS.
1.    Què és la demografia?
2.    Quines són les principals variants demogràfiques?
3.    Per què és important la demografia?
4.    Què és l’esperança de vida
5.    Què és la natalitat? En quin percentatge es mesura?
6.    Per què la  natalitat era elevada a l’Antic Règim?
7.    Per què la mortalitat era elevada a l’ Antic Règim?
8.    Llegeix el text ( document 12) de la pàgina 11 i contesta:
- A quina època i etapa demogràfica es situa la gràfica?
      - Quan i per què es produïen fams com la que descriu el text?
9.    Comentar la gràfica de corbes de la pàgina 7:
- A quina època i etapa demogràfica es situa la gràfica?
- Què és una crisi de subsistència? Per què succeïen aquestes crisis?
- Quina relació havia entre el preu del blat i els bateigs? Per què?
10.    Què són els mesos de soldadura?
11.    Què és una sagnia?
12.    Quines conseqüències demogràfiques va tenir l’esclavitud.
13.    Comentar el quadre de l’evolució de la població a Europa (doc 10 de la pàgina 10.)
- Quines és el país més habitat?
    - Quins països han perdut població? Per què?
    - Quins països han tingut un creixement major de la població? Per què?
    - En general hi ha un estancament de la població, explica’n les causes.
14. Comentar el document 4 de la pàgina 23.
-  A quina etapa demogràfica correspon el gràfic?
- Descriu com evolucionen les variable demogràfiques?
- Explica les causes del canvi demogràfic?

A partir de l’esquema 3 de la pàgina 23 identifica les relacions bàsiques entre producció d’aliments i augment de la població?
 Per què va disminuir la mortalitat al segle XVIII a Anglaterra?
En què consistia els sistema de conreu Norfolk?
Explica en què consisteix la vacuna?
Què és una quarantena?
Quines conseqüències va tenir la revolució demogràfica?
Document 22 de la pàgina 32. Compara els canvis d’evolució que es van produir en la població rural i urbana
 Document 23 de la pàgina 32. Anomena les ciutats que tenien un major nombre d’habitants. Per què?
Document 4 de la pàgina 97.
a.    Indica els països amb major nombre d’emigrants?
b.    Quines eren les principals destinacions de l’emigració?
c.    Quines penses que eren les causes de l’emigració?

24.    Document 5 de la pàgina 113.
Explica les diferents procedències dels emigrants i les variacions al temps
Explica les causes d’aquesta onada migratòria?
Comenta les conseqüències que va tenir aquesta immigració per als Estats Units?

25.    Analitzar el mapa conceptual de la pàgina 115.
a.    A quina època demogràfica correspon el quadre?
b.    Quines  causes de la disminució de la mortalitat no es troba al mapa conceptual?
c.    Per què l’augment demogràfic va originar un flux migratori?
d.    Cap a on es va dirigir el flux migratori?

26.    Comentar el text, document 15 de la pàgina 29.
27.    Comentar la gràfica de corbes  de la pàgina 37

PROCEDIMENTS D´AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r de Batxillerat

iesgc | 27 Setembre, 2007 10:01

La nota final serà resultat de la mitjana aritmètica de set notes:
Sis notes resultat de proves escrites d´aplicació amb comentaris de textos, fotografies, estadístiques, pel·lícules, documentals, qüestions teòriques... Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .
En el cas de que l´ alumne no es pugui presentar a una prova, podrà  fer la prova un altre dia presentat la sol·licitud corresponent. En el cas de no presentar-se a una prova per segona vegada podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. El motiu haurà d'ésser malaltia o causa major,no s'admetran justificacions com anar de viatge o similars
En el cas de que una alumne copií, traurà un 0.
Dates proves escrites:
B1B: 24 d’octubre, 28 de novembre, 23 de gener, 27  de febrer, 23 d'abril, 11 de juny, recuperació 16 de juny.
B1C: 25 d'octubre, 29 de novembre, 24 gener, 28 de febrer, 24 d'abril, 12 de juny,recuperació 16 de juny.
La setena not.
Aquesta nota serà resultat de les activitats de caràcter escrit i oral. En cas de no presentar les activitats el dia senyalat pel professor, es puntuaran amb un 0. Per recuperar activitats l´alumne podrà realitzar  activitats específiques de recuperació. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt.
Activitats: Comentaris de text, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel×lícules, interntet... Petites feines d´investigació i comparació. Organització de debats. Realització de simulacions. Realització de eixos cronològics. Exposicions orals.

Recuperació.
Per aprovar la nota final ha de ser 35 i la nota dels exàmens ha de ser superior a 3,5 .  En cas de que la nota final sigui inferior a 35  o algun examen sigui inferior a 3,5 l´alumne podrà fer una recuperació a final de curs dels objectius suspesos. La recuperació en Setembre serà de tots els objectius mínims del curs.

Prova per pujar nota.
Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. A la primera i segona avaluació a partir de 5 en el cas de que els decimals siguin  superiors a 5  la nota s'arrodonirà de manera autòmat ica cap a dalt. Per arrodonir o pujar nota final s'haurà de treure un decimal superior a 8 o s'haurà de  fer una feina d'història oral.

A continuació Història Oral (Segueix)

Tot el bo s'acaba

iesgc | 03 Setembre, 2007 08:44

Al curs 2006-2007 donaré classe als grups de 2n ESO A i B, 1r de batxillerat B i C. A més seré tutor de 2n d'ESO A.

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS