Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

PROGRAMARI EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA 2n ESO

iesgc | 24 Setembre, 2008 10:45

CURS: 2n ESO. ANY ACADÈMIC 08/09

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I

 ELS DRETS HUMANS.

 

CONTINGUTS

        I.  Bloc identitat i autoestima.

Unitat 1. Et coneixes?

Unitat 2. Els altres entren en escena.

Unitat 3. El respecte a la diferència.

 

II. Bloc. Convivència i valors cívics

Unitat 4. Les persones tenims drets.

Unitat 5. No descuidem els deures.

Unitat 6. Entre tots i totes decidim.

 

III.Bloc  Pertinença i ciutadania.

Unitat 7. Un món globalment injust.

Unitat 8. Guerra i pau: la superació dels conflictes.

Unitat 9. Globalització i interdependència.

 

MATERIALS

- El llibre de text. BUENO MATOS, J.M. i MARTÍ ORRIONLS, X. Thau. Educació per a la ciutadania i els drets humans. Vicens Vives, Palma de Mallorca 2008. 

- Mapes murals.

- Premsa escrita.

- Internet.

- Presentacions en power point.

- Música.

- Documentals i pel·lícules.

 

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al tenir només una hora setmanal sembla complicat poder fer alguna activitat complementària o extraescolar. Un llistat ideal d’activitats extraescolars possibles seria el següent.

 

- Xerrada de alguna ONG; Comerç Just, Amnistia Internacional, GOB...

- Visita a les distintes dependències de l’Ajuntament.

- Visita al centre de salud.

- Visita a alguna de les associacions del municipi; PRODIS, AFAMA, Pollença solidària, Dentistas sobre ruedas...

‑ Veure pel·lícules històriques  o representacions teatrals relacionades amb el temari.

‑ Visites a exposicions relacionades amb el temari.

TEMPORALITZACIÓ

1ª Avaluació. 12 sessions. I.  Bloc identitat i autoestima.

2ª Avaluació. 12 sessionsII. Bloc. Convivència i valors cívics

3ª Avaluació 10 sessions III.Bloc  Pertinença i ciutadania.

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat d’activitats escrites, la seva mitjana suposarà el 80% de la nota de l’avaluació.

Les activitats es presentaran puntualment, si es presenten amb un dia de retard baixarà la nota un punt. Amb més d’un dia de retard es puntuaran amb un 0. Si es copien les activitats es puntuarà amb un 0 l’original i la còpia. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt.

Les activitats podran ser:

- Activitats del llibre

- Exposicions orals a classe.

‑ Petites feines de sintesi,investigació i comparació.

‑ Debats.

‑ Elaboració d´esquemes i resumens.

‑ Seguiment de noticies de premsa.

- Comentaris de textos, pel·licules, documentals, cançons...

 

L’altre 20% de la nota serà resultat de l’interès i l’actitud (participació i respecte de les normes de convivència). A la nota d’actitud tothom parteix de 5 i cada positiu o negatiu suposa pujar o baixar aquesta nota mig punt.

Per aprovar l’avaluació és imprescindible  haver recuperat tots els negatius d’actitut.

 

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 

Al final de cada avaluació hi haurà la possibilitat de recuperar les activitats mitjançant una prova escrita. En el cas de que la causa de suspendre hagi estat l’actitud la recuperació serà una feina relacionada amb l’ actitud negativa detectada. Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny i a setembre amb una prova escrita.

    Es qualificaran les proves objectives (orals i escrites), treballs, partici-pació a classe, quaderns (ordre, netedat, constancia en la feina, correcció de les activitats), Carpeta d’activitats, exercicis per fer al centre i a casa, participació a sortides extraescolars, actituds, lectures obligades, comportament, col·laboració en els treballs de grup. S’insistirà en la bona presentació de les tasques , així com en la seva puntualitat en el lliurament.

Per aprovar el curs cal fer i aprovar la guia de lectura i  aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny..

 

Comentari de text. Introducció

iesgc | 22 Setembre, 2008 10:54

 

COMENTARI: FER LA INTRODUCCIÓ.

Numerar, llegir, cercar el significat de les paraules desconegudes i subratllar. 

S’ha de situar el text  amb una introducció breu que ha de situar el text temàticament i cronològicament.

 Es pot fer referència a les qüestions següents:

 -  Identificar l’autor i el moment,

 -  El context; moment històric, ideologia...

- Naturalesa del text;  llibre, memòries, relats carta particular, text  jurídic, tractat pamflet de propaganda... A un gràfic s’ha de dir quin tipus de gràfic és; barres, sectorials, corbes.

- La seva finalitat i destinatari

 

Programari C. Socials 2n d'ESO.

iesgc | 22 Setembre, 2008 10:51

 

 

CURS: 2n ESO.

 

ASSIGNATURA: CIÈNCIES SOCIALS.

 ANY ACADÈMIC 08/09

 

 

CONTINGUTS

- Europa a l’edat mitjana.

- La península ibèrica i les illes balears a l’edat mitjana.

- Edat moderna (s. XVI-XVII)

- Geografia del món actual.

 

METODOLOGIA

Explicació de les distintes unitats didàctiques, comentant els documents  de cada unitat,  realitzant algunes activitats de la unitat, lectura i interpretació de textos històrics, fer esquemes, fer ordenacions cronològiques, realitzant la “Carpeta d’activitats”, realitzant síntesis, realitzant glossaris dels temes d'art, fer mapes muts, realitzant sortides extraescolars, lectures de llibres , treballs en grup, debats, exposicions orals per part alumnat, ...

Mesures d’atenció a la diversitat.

No es faran desdoblaments.

 

            la “Guia de Recursos Didàctics” que té el professor/a, s’inclouen activitats de Reforç pels alumnes enderrarits i d’Ampliació pels alumnes avançats.

 

MATERIALS

           El llibre de l’alumne/a  és  el de Vicens Vives, Cives, Ciències socials, geografia i història. i Carpeta d’Activitats de la mateixa editorial.

           Atles de Secundària Teide. Geografia i Història.

           Atles General i de les I. Balears d’ Edicions Cort ( opcional).

           Llibre de lectura: “La crida de la mar “ d'Oriol Vergés. Edit. Abadia de Montserrat.

           Projector de diapositives, dvd, power point, mapes murals, bolla del món, Enciclopèdies, etc.

           Llibre de consulta: “Mallorca : Història i Cultura” de Jaume Alzina i dos autors més. Ed. Moll. Palma (1987).

           Pel.lícules I documentals.

 

 

LECTURES / TREBALLS /SORTIDES

 

           Llibre de lectura: “La crida de la mar “ d'Oriol Vergés. Edit. Abadia de Montserrat.

       (Recollir guia  la setmana del 09 de març al 13 de març 2009)

           Visita a Palma gòtica: Seu, Llonja i Castell de Bellver. Segon trimestre

       ( 2n trimestre)

           Visita al castell  d’Alaró.  Tercer trimestre  ( 15 de maig 09)

TEMPORALITZACIÓ

1a Avaluació: Temes 1,2,3,4, 5 i ½ 6.

2a Avaluació : Temes  ½  6,7,8,9,10,11 i ½ 12.

3a Avaluació: Temes ½ 12,13,14,15,16.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’avaluació serà continuada i integradora. Serà realitzada tenint en compte els objectius educatius. El model avaluatiu és de caràcter processual-formatiu, entenent-lo com un procés més d’ensenyament-aprenentatge. Es tracta de identificar assoliments, dificultats i errors per a incidir-hi immediatament.

La nota de cada avaluació serà el resultat de proves escrites (mínim dues per avaluació), i la mitja de les seves notes suposarà el 70% de la nota de l’avaluació.  L’altre 30%  serà, quan no n’hi hagi lectura obligatòria, les activitats de caràcter escrit i oral, valorant-se a més l’interès i l’actitud dins l’aula i a les activitats extraescolars.  Quan hi hagi la lectura obligatòria el 15% seran les activitats assenyalades i l’altre 15 %  serà la guia de lectura:

Les proves escrites d´aplicació  es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

Les activitats podran ser:

- Comentaris dirigits de textos, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel·lícules, exposicions...

‑ Petites feines d´investigació i comparació.

‑ Debats.

- Elaboració d´esquemes i resumens.

- Activitats del llibre  i làmines

    Es qualificaran les proves objectives (orals i escrites), treballs, partici-pació a classe, quaderns (ordre, netedat, constancia en la feina, correcció de les activitats), Carpeta d’activitats, exercicis per fer al centre i a casa, participació a sortides extraescolars, actituds, lectures obligades, comportament, col·laboració en els treballs de grup. S’insistirà en la bona presentació de les tasques , així com en la seva puntualitat en el lliurament.

Per aprovar el curs cal fer i aprovar la guia de lectura i  aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 

En el cas de suspendre la 1ª o 2ª avaluació i ser la suma de les tres avaluacions 15 o més es podrà recuperar l’avaluació suspesa  a juny amb un quadern d’activitats. A la resta de casos es podran recuperar els objectius suspesos a una recuperació (una prova escrita que serà el 100% de la nota) el mes de juny.  A setembre s’hauran de recuperar tots els objectius mínims de cada avaluació suspesa; una prova escrita que serà el 70% de la nota i un dossier d'activitats que serà un 30% de la nota.

A aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 però la nota que constarà al butlletí serà un 5, ja que són recuperacions. ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTS D´AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 0809 PRIMER BATXILLERAT

iesgc | 22 Setembre, 2008 10:41

PROCEDIMENTS D´AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

1r de Batxillerat. Història Contemporànea. 2008 –2009.

 La nota final serà resultat de la mitjana aritmètica de set notes:

Un 90 per cent correspon a Sis notes resultat de proves escrites d´aplicació amb comentaris de textos, fotografies, estadístiques, pel·lícules, documentals, qüestions teòriques... Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

En el cas de que l´ alumne no es pugui presentar a una prova, podrà  fer la prova un altre dia presentat la sol·licitud corresponent. En el cas de no presentar-se a una prova per segona vegada podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. El motiu haurà d'ésser malaltia o causa major,no s'admetran justificacions com anar de viatge o similars

En el cas de que una alumne copií, traurà un 0.

Dates proves escrites:

 29 d’octubre, 10 de desembre, 4 de febrer, 20 de març, 8 de maig, 16 de juny, recuperació 16 de juny.

 

Un 10 per cent correspon a la setena nota resultat de les activitats de caràcter escrit i oral. En cas de no presentar les activitats el dia senyalat pel professor, es llevarà un punt si es lliuren al dia següent, en cas contrari es puntuaran amb un 0. Per recuperar activitats l´alumne podrà realitzar  activitats específiques de recuperació. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt. Per recuperar activitats l´alumne podrà realitzar  activitats de recuperació.

En el cas de que una alumne copií una activitat, treure un 0, igual que l’alumne copiat.

 

Activitats: Comentaris de text, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel×lícules, internet... Petites feines d´investigació i comparació. Organització de debats. Realització de simulacions. Realització de eixos cronològics. Exposicions orals. Feina d’història oral voluntària

 

Recuperació.

Per aprovar la mitjana final ha de ser igual o superior a 5  i la nota de cada examen ha de ser superior a 3,5 .  En cas de que la nota mitjana final sigui inferior a 5 o algun examen sigui inferior a 3,5 l´alumne podrà fer una recuperació a final de curs dels objectius suspesos. La recuperació en Setembre serà de tots els objectius mínims del curs.

 

Prova per pujar nota.

Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. A la primera i segona avaluació a partir de 5 en el cas de que els decimals siguin  superiors a 5  la nota s'arrodonirà de manera autòmat i cap a dalt. Per arrodonir o pujar nota final s'haurà de treure un decimal superior a 8 o s'haurà de  fer una feina d'història oral.

Sense síndrome postvacacional

iesgc | 01 Setembre, 2008 10:16

Ja hem tornat. Quatre dades:

- Lliurament notes de 1r de batxillerat; dijous 4 a les 9:00 hores.

- Lliurament notes de 2n d'ES0; dijous 4 a les 13:00 hores.

Dilluns 15 recepció d'alumnes de 2n d'ESO a les 10:00 i de 1r de batxillerat a les 12:00.

 Dimarts 16 inici de les classes normals.

 

Consells per evitar el síndrome postvacacional:

- Regressar a l'institu tres o quatre dies abans de començar a treballar, amb l'objectiu d'anar adaptant el nostre ritme a l'habitual.
- Començar d'una manera gradual. Tindrem temps d'incrementar el ritme en els dies posteriors.
- Reprendre l'activitat amb una actitud positiva, amb visió de retrobada amb la normalitat.

Del blog un respeto a las canas 

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS