Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Conseqüències de la revolució agrícola

iesgc | 29 Setembre, 2009 10:54

 Esquema de les conseqüències de la revolució agrícola (enllaç) Editorial Vicens Vives

 

 

Unitat 2 Economia

iesgc | 28 Setembre, 2009 18:13

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

UNITAT 2. ECONOMIA.

 

OBJECTIUS.

 

1.- Explicar els canvis de l’agricultura: Privatització de la terra, millores tècniques i globaltizació.

2.- Explicar l’evolució de l’indústria; del  fi del sistema gremial a la fabricació en sèrie.

3.-Analitzar el liberalisme econòmic; model ideal i problemes.

4.- Analitzar les causes i principals característiques del canvis tecnològics industrials.

5.- Diferenciar les característiques de la segona etapa de la revolució industrial.

6.-Explicar els factors favorables pel desenvolupament d’Europa, E.U.A i Japó.

7.- Explicar els factors desfavorables pel desenvolupament d’ Amèrica Llatina, Asia, Africa i Oceania

8.- Comentar gràfics, textos i imatges relacionades amb els objectius anteriors.

 

 

ACTIVITATS i INFORMACIÓ.

 

- Tema 2. La revolució industrial. Pàgina 22.

- Tema 5. La segona revolució industrial. Pàgina 86.

 

 

- TEXTOS  LLEIS ENCERCLAMENTS.

Comparar el text “les terres comunals” de la pàgina 25 amb el següent text a favor de la llei d’encerclaments.

 

Són tants i tan grans els beneficis i avantatges que poden derivar-se d'un encerclament dels common lands que m'és impossible descriure'ls tots. És l'oportunitat de separar les terres àrides de les humides, de dessecar-les, d'adobar les zones exhaurides (...)

I tot això produirà efectes inestimables: amb l'ajut de ramaders experts podrem criar races molt més bones que les d'aquesta contrada on els animals es veuen miserables i mig morts de fam. Encerclant el ramat podrem mantenir més caps d'animals amb la mateixa quantitat d'aliment; el costum que té el ramat de moure's no només destrueix l'herba sinó que també els redueix a la pell i l'os. Qui vulgui contribuir a aquestes empreses trobarà moltes feines: excavar fossats, construir terraplens, tanques, plantar bardisses i arbres (...) projectar i construir nous camins, ponts, etc...”

Activitats ciutadania. Unitat 7

iesgc | 28 Setembre, 2009 18:03

Diapositiva 9
Activitats. Unitat 7
 
2A: 6 d'octubre.  2D: 8 d'octubre. 2C:  9 d'octubre. 2B: 13 d'octubre dimarts.
 

1 de la pàgina 107.

1,2 i 4 pàgina 109.

1 i 2 pàgina 110.

 

Activitats 4t eso. Socials

iesgc | 27 Setembre, 2009 11:06

Dilluns 5 d’octubre:
Làmina 1 activitats 1 i 2.
Làmina 2a; activitat 1
Làmina 2b; activitat 1 i 2

Activitats cinemix demografia.

iesgc | 24 Setembre, 2009 09:40

Acitivitats per dimarts 29.

CINE MIX. DEMOGRAFIA. 

1.- Fer una introducció de cada escena; context.(etapa demodràfica), característiques generals ( 2 punts).

A.- “LOS SEÑORES DEL ACERO.” PAUL VERHOVEN.

2.- Quina característica del cicle demogràfic surt  a la pel·lícula? Quines conseqüència tenia aquesta característica?

B.- RIDICULE. PATRICE LECONTE.

3.- Quina malaltia surt? Com es transmet?

4.-Quina característica relacionada amb l’alta natalitat surt?

5.-Com pensa el nin que es podria solucionar el problema? Per què creus que pensa així?

6.- Realment com es pot solucionar aquest malaltia?

C.- LOS SEÑORES DEL ACERO. PAUL VERHOVEN.

7.- Com pensen que es pot contagiar la peste? Com es contagia realment?

8.- Com vol curar el metge al capità? Per què? Per què no fa cas de la proposta del metge

D.- DOCUMENTAL REVOLUCIÓN FRANCESA

9.- Com es diu aquest tipus de crisis? Explica per què succeïen i quines conseqüències tenia?

XVI Curs d’Història de Pollença

iesgc | 22 Setembre, 2009 10:49


XVI Curs d’Història de Pollença

Inscripció i informació: Centre Cultural – Biblioteca de Pollença. Fins dia 8 d’octubre de 2009

 

ELS TEMPS DE SANG. Violència i parcialitats durant els segles XVI i XVII: 

 Durada del 9 d'octubre al 21 de novembre de 2009. Al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Divendres a les 20:30 i dues sessions dissabtes a les 9:30.

Matrícula 20 euros.

 Més informació a cultura pollença

Programa

 • 9-10-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores.
  Parcialitats i Revolta forana a Pollença
  Guillem Morro Veny, Doctor en Història
 • 16-10-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores
  Aspectes militars dels ss. XVI i XVII
  Miquel J. Deyà Bauzà, Doctor en Història
 • 17-10-2009 a les 9:30 h. Duració 5 hores
  Visita guiada al Castell de Sant Carles (Palma)
  Jaume Serra i Miquel Deyà
 • 23-10-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores
  La problemàtica de les jurisdiccions a l’Antic Règim
  Antoni Planas Rosselló, Doctor en Història del Dret
 • 30-10-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores
  Bandejats i bandolers a Mallorca
  Jaume Serra Barceló, Doctor en Història
 • 6-11-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores
  Espais sagrats i bandolerisme
  Margalida Bernat Roca, Doctora en Història
 • 12-11-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores
  Els anys violents
  Pere Salas Vives, Doctor en Història
 • 20-11-2009 a les 20:30 h. Duració 1’5 hores
  Els Domingo “Manescal”: bandejats de Pollença
  Antoni Domingo Pons, Arquitecte i investigador
 • 21-11-2009 a les 9:30 h. Duració 5 hores
  Els espais de la violència a Pollença (Vista guiada)
  Antoni Domingo, Joan Torres i Pere Salas

El curs gaudirà d’un Certificat Oficial i de Crèdits de Formació Permanent del Professorat (pendent de resolució).

 

Programari ciències socials 4t d'ESO

iesgc | 21 Setembre, 2009 08:18

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PROGRAMARI 4T D’ESO. CIÈNCIES SOCIALS. CURS 2009-2010

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ

Els continguts i la temporalització prevists són els següents:

1ª Avaluació: De la unitat 1 (El segle XVIII: La crisi de l'Antic Règim), fins  la 5 (Industrialització i societat en l'Espanya del segle XIX). Es tendrà especial cura en l'explicació i treball de conceptes bàsics per a un aprenentatge significatiu i durader de la història i tot tenint en compte que els alumnes es troben en un final d'etapa.

2ª Avaluació: De les unitats 6 (L' època de l'Imperialisme ) fins la unitat 12  (Espanya durant el franquisme).

3ª Avaluació: de la unitat 13 (Espanya en democràcia) a la 16  (L'art del segle XX).

 

METODOLOGIA

 

Es treballarà perquè l’aprenentatge sigui significatiu i no mecànic, memorístic i repetitiu. Es farà ús del llibre però també treballaran l'elaboració d'esquemes i apunts facilitats pel professorat de l'àrea. Podrem fer ús de suports audiovisuals, cinema, articles de revistes especialitzades, internet, etc. per a treballar els continguts de l'assignatura.

Atès que l'extensió del temari és considerable, alguns temes es podran veure d'una forma més resumida i altres d'una forma més extensa.

Lectura del llibre El noi del pijama de ratlles i prova escrita.

 

MATERIALS

Llibre i carpeta d’activitats (País 4. Ciències Socials. Història, editorial Vicens Vives.

Llibre de lectura (John Boyne: El noi del pijama de ratlles, ed.Empúries, Barcelona, 2007).

 

SORTIDES

Es preveu visitar la seu d’alguna institució important (Parlament de les Illes Balears, Consell de Mallorca), per tal de conèixer el seu funcionament de primera mà. Es preveu alguna sortida al cinema, exposicions, museus relacionats amb el temari.

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat de les proves escrites (mínim dues per avaluació), i la mitja de les seves notes suposarà el 80% de la nota final de l’avaluació. L’altre 20% serà un compendi de les activitats diàries. Es valorarà a més l’interès i l’actitud dins l’aula i a les activitats extraescolars per a arrodonir la nota al final de cada avaluació.

Per aprovar el curs cal obtenir un mínim de 5 a cada avaluació. En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny.

Les errades conceptuals greus en els treballs i les faltes d’ortografia, així com la presentació incorrecta, baixaran la nota.

En el cas que l´ alumnat no es pugui presentar a una prova, tendrà dret a fer-la un altre dia (no superior a una setmana després de la incorporació a les classes) presentant la sol·licitud amb la justificació corresponent.

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar el juny, mitjançant un examen i l’entrega de tots els treballs obligatoris que s’hagin establert durant el curs. En cap cas es podrà aprovar si no es compleixen aquests requisits (aprovar l’examen de recuperació i haver entregat correctament els treballs obligatoris el juny).

El setembre s hauran de recuperar tots els objectius mínims del curs (una prova escrita que serà el 100% de la nota).

 

Pendents

Els alumnes amb l’assignatura pendent de 3r d’ ESO faran dues proves de recuperació: una el novembre de la meitat dels objectius suspesos, i una altra el mes de març (en el cas d’haver aprovat la prova de novembre, es farà de la segona meitat dels objectius suspesos; en el cas d’haver suspès la prova de novembre es farà de tots els objectius de la matèria).

 

 

Programari ciències socials 2n d'ESO

iesgc | 21 Setembre, 2009 08:17

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CURS: 2n ESO.

 

ASSIGNATURA: CIÈNCIES SOCIALS.

 ANY ACADÈMIC 09/10

 

 

CONTINGUTS

- Europa a l’edat mitjana.

- La península ibèrica i les illes balears a l’edat mitjana.

- Edat moderna (s. XVI-XVII)

- Geografia del món actual.

Atès que l’extensió del temari és considerable, els continguts dels temes dedicats  a les balears (6 i 12) s’integraran als temes corresponents d’Espanya.

 

METODOLOGIA

Explicació de les distintes unitats didàctiques, comentant els documents  de cada unitat,  realitzant algunes activitats de la unitat, lectura i interpretació de textos històrics, fer esquemes, fer ordenacions cronològiques, realitzant la “Carpeta d’activitats”, realitzant síntesis, realitzant glossaris dels temes d'art, fer mapes muts, realitzant sortides extraescolars, lectures de llibres , treballs en grup, debats, exposicions orals per part alumnat, ...

Mesures d’atenció a la diversitat, es fan  desdoblaments amb el departament d’orientació s’usaran el quadern per a la diversitat i  la “Guia de Recursos Didàctics” on s’inclouen activitats de Reforç pels alumnes endarrerits i d’Ampliació pels alumnes avançats.

 

MATERIALS

           El llibre de l’alumne/a  és  el de Vicens Vives, Cives, Ciències socials, geografia i història, quadern per a la diversitat  i carpeta d’activitats de la mateixa editorial.

           Atles de Secundària Teide. Geografia i Història.

           Atles General i de les I. Balears d’ Edicions Cort ( opcional).

           Llibre de lectura: “La crida de la mar “ d'Oriol Vergés. Edit. Abadia de Montserrat.

           Projector de diapositives, dvd, power point, mapes murals, bolla del món, Enciclopèdies, internet etc.

           Llibre de consulta: “Mallorca : Història i Cultura” de Jaume Alzina i dos autors més. Ed. Moll. Palma (1987).

           Pel.lícules i documentals.

 

 

LECTURES / TREBALLS /SORTIDES

 

           Llibre de lectura: “La crida de la mar “ d'Oriol Vergés. Edit. Abadia de Montserrat.

       (Recollir guia  la setmana del 08 de març al 12 de març 2009)

           Visita a Palma gòtica: Seu, Llonja i Castell de Bellver. Segon trimestre

       ( 2n trimestre) 8 a 12 febrer

           Posible visita al castell  d’Alaró.  Tercer trimestre  ( maig )

TEMPORALITZACIÓ

1a Avaluació: Temes 1,2,3,4, 5 .

2a Avaluació : Temes  7,8,9,10,11.

3a Avaluació: Temes 13,14,15,16.

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’avaluació serà continuada i integradora. Serà realitzada tenint en compte els objectius educatius. El model avaluatiu és de caràcter processual-formatiu, entenent-lo com un procés més d’ensenyament-aprenentatge. Es tracta de identificar assoliments, dificultats i errors per a incidir-hi immediatament.

La nota de cada avaluació serà el resultat de proves escrites (mínim dues per avaluació), i la mitja de les seves notes suposarà el 70% de la nota de l’avaluació.  L’altre 30%  serà, quan no n’hi hagi lectura obligatòria, les activitats de caràcter escrit i oral, valorant-se a més l’interès i l’actitud dins l’aula i a les activitats extraescolars.  Quan hi hagi la lectura obligatòria el 15% seran les activitats assenyalades i l’altre 15 %  serà la guia de lectura:

Les proves escrites d´aplicació  es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

Les activitats podran ser:

 

- Comentaris dirigits de textos, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel·lícules, exposicions...

Petites feines d´investigació i comparació.

Debats.

- Elaboració d´esquemes i resumens.

- Fer glossaris dels temes d'art.

     - Activitats del llibre  i làmines

    Es qualificaran les proves objectives (orals i escrites), treballs, partici-pació a classe, quaderns (ordre, netedat, constancia en la feina, correcció de les activitats), Carpeta d’activitats, exercicis per fer al centre i a casa, participació a sortides extraescolars, actituds, lectures obligades, comportament, col·laboració en els treballs de grup. S’insistirà en la bona presentació de les tasques , així com en la seva puntualitat en el lliurament.

Per aprovar el curs cal fer i aprovar la guia de lectura i  aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 

En el cas de suspendre la 1ª o 2ª avaluació i ser la suma de les tres avaluacions 15 o més es podrà recuperar l’avaluació suspesa  a juny amb un quadern d’activitats. A la resta de casos es podran recuperar els objectius suspesos a una recuperació (una prova escrita que serà el 100% de la nota) el mes de juny.  A setembre s’hauran de recuperar tots els objectius mínims de cada avaluació suspesa; una prova escrita que serà el 70% de la nota i un dossier d'activitats que serà un 30% de la nota.

A aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 però la nota que constarà al butlletí serà un 5, ja que són recuperacions. ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

 

Pep Martí, Joan Miquel Moranta, Pepe García, Tomeu Sastre, María Torrandell,

Programari ciutadania

iesgc | 21 Setembre, 2009 08:16

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CURS: 2n ESO. ANY ACADÈMIC 09/10

ASSIGNATURA: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I

 ELS DRETS HUMANS.

 

CONTINGUTS

I.  Bloc identitat i autoestima.

Unitat 1. Et coneixes?

Unitat 2. Els altres entren en escena.

Unitat 3. El respecte a la diferència.

 

II. Bloc. Convivència i valors cívics

Unitat 4. Les persones tenims drets.

Unitat 5. No descuidem els deures.

Unitat 6. Entre tots i totes decidim.

 

III.Bloc  Pertinença i ciutadania.

Unitat 7. Un món globalment injust.

Unitat 8. Guerra i pau: la superació dels conflictes.

Unitat 9. Globalització i interdependència.

 

MATERIALS

- El llibre de text. BUENO MATOS, J.M. i MARTÍ ORRIONLS, X. Thau. Educació per a la ciutadania i els drets humans. Vicens Vives, Palma de Mallorca 2008. 

- Mapes murals.

- Premsa escrita.

- Internet.

- Presentacions en power point.

- Música.

- Documentals i pel·lícules.

 

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al tenir només una hora setmanal sembla complicat poder fer alguna activitat complementària o extraescolar. Un llistat ideal d’activitats extraescolars possibles seria el següent.

- Xerrada de alguna ONG; Comerç Just, Amnistia Internacional, GOB...

- Visita a alguna de les associacions del municipi; PRODIS, AFAMA, Pollença solidària, Dentistas sobre ruedas...

‑ Veure pel·lícules històriques  o representacions teatrals relacionades amb el temari.

‑ Visites a exposicions relacionades amb el temari.

TEMPORALITZACIÓ.

1ª Avaluació. 12 sessions. III.Bloc  Pertinença i ciutadania.

2ª Avaluació. 12 sessions   II. Bloc. Convivència i valors cívics

3ª Avaluació 10 sessions    I.  Bloc identitat i autoestima.

 

 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de cada avaluació serà el resultat d’activitats escrites, la seva mitjana suposarà el 80% de la nota de l’avaluació.

Les activitats es presentaran puntualment, si es presenten amb un dia de retard baixarà la nota un punt. Amb més d’un dia de retard es puntuaran amb un 0. Si es copien les activitats es puntuarà amb un 0 l’original i la còpia. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt.

Les activitats podran ser:

- Activitats del llibre, apunts.

- Exposicions orals a classe.

‑ Petites feines de sintesi,investigació i comparació.

‑ Debats.

‑ Elaboració d´esquemes i resumens.

‑ Seguiment de noticies de premsa.

- Comentaris de textos, pel·lícules, documentals, cançons...

 

L’altre 20% de la nota serà resultat de l’interès i l’actitud (portar el material, participació i respecte de les normes de convivència). A la nota d’actitud tothom parteix de 5 i cada positiu o negatiu suposa pujar o baixar aquesta nota mig punt.

Per aprovar l’avaluació és imprescindible  tenir un 5 o nota superior a l'actitud.

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 

 Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny i a setembre amb una prova escrita.

    En el cas de suspendre la 1ª o 2ª avaluació i ser la suma de les tres avaluacions 15 o més es podrà recuperar l’avaluació suspesa  a juny amb un quadern d’activitats. A la resta de casos es podran recuperar els objectius suspesos a una recuperació a juny  i setembre;  una prova escrita que serà el 70% de la nota i un dossier d'activitats que serà un 30% de la nota.

 

 

Activitats ciutadania

iesgc | 21 Setembre, 2009 06:18

Diapositiva 1
Activitats per setmana 29 de setembre a 5 d'octubre. El grup de 2n d'ESO B les ha de fer per dilluns 5 d'octubre.
 
S'ha de copiar l'enunciat.
 
 Activitats.
Diapositiva 1
1 i 2 pàg 102
1 pàg 103.
1 i 2 pàg 104

 
 
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS