Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Enllaços història de l'art 1

iesgc | 29 Setembre, 2013 20:05

Podeu consultar exàmens anteriors de selectivitat
  • Estructura de l'examen
  • Criteris generals d'avaluació
  • Informació addicional de la matèria

Informació addicional de la matèria

 

- A slideshare podeu trobar bons powers points sobre el temari,vocabulari...

      - La professora Assumpció Granero  de l'Ies Ramon Llul de Palma, te bons powers points.

       - També són molt complets els power points de Salvador Vila Esteve professor de l'IES Carcer de València. A més de temes d'Art també hi ha de història

 PROGRAMARI. HISTÒRIA DE L’ART. 2N DE BATXILLERAT.

iesgc | 29 Setembre, 2013 19:07

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

PROGRAMARI. HISTÒRIA DE L’ART. 2N DE BATXILLERAT.

CONTINGUTS

0. La història de l'Art. Conceptes i mètode. 1.- L’art a la Prehistòria, Mesopotàmia i l’antic Egipto 2.- Grècia 3.- Roma 4.- L’art paleocristià, bizantí i prerromànic 5.- L’art hispanomusulmà 6.- L’art romànic: Espanya i França 7.- L’art gòtic: Espanya i França 8.- El Renaixement 9.- El Barroc 10.- Goya 11.- L'arquitectura dels segles XIX i XX. 12.- Pintura del segle XIX: Classicisme, Romanticisme, Realisme, Impressionisme i Postimpressionisme 13.- Les avantguardes històriques: del Fauvisme al Surrealismo 14.- Les arts plàstiques després del 45

MATERIALS

 

  -Llibre de text     

  -Llibres específics. Revistes. Articles de premsa.  Documentals i pel·lícules. Mitjans de comunicació; diaris, ràdio, televisió. Internet. Diccionaris específics d'Història de l'art

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

SORTIDES

Durant el curs escolar, es podran dur a terme.

- Una sortida dins el municipi: patrimoni artístic i museu.

-  Visita a Palma; art gòtic, modernisme i contemporani.

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota serà la mitjana de les proves escrites un 95% (2 mínim per a cada avaluació, a la tercera avaluació cal afegir l’examen final)  i d'activitats un 5 % Per aprovar les avaluacions cal fer totes les activitats  i totes les proves escrites han de tenir com a mínim un 4 i no deixar cap pregunta en blanc. 

Es farà un examen final de presentació obligatòria que seguirà el model de selectivitat; vocabulari, comentari i desenvolupament d’un tema. i suposarà una nota més de la 3ª avaluació

Es valoraran els coneixements, l’expressió escrita i la presentació dels treballs de comentaris d’obres d’art. Es valorarà la presentació, ortografia (es pot baixar fins un punt per 10 faltes d’ortografia), vocabulari i ordre, la informació més general i les qüestions més concretes com dates, personatges . Les errades conceptuals greus baixaran la nota

En el cas de que l´ alumne no es pugui presentar a una prova, podrà  fer la prova un altre dia presentat la sol·licitud corresponent. En el cas de no presentar-se a una prova per segona vegada podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.

Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. Per arrodonir o pujar la nota es tendra en compte les activitats i l'actitud a classe.

A juny i a setembre es faran les recuperacions,  la nota màxima de recuperació serà un 5.

ACTIVITATS

Comentaris d’art.  Petites feines d'investigació i comparació. Projecció de pel·lícules i documentals i realització d'activitats. Organització de debats. Elaboració d'esquemes. Seguiment de noticies de premsa. Exposicions orals.

Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. Per arrodonir o pujar la nota es tendra en compte l'actitud i activitats fetes a classe.

Les activitats són de lliurament obligatori, en cas de no fer-les es suspendrà el curs. Els alumnes que no les lliuren el dia assenyalats hauran de fer un bloc d’activitats de recuperació.

 

 

Programari 1r de batxillerat

iesgc | 28 Setembre, 2013 11:12

Faig vaga però estic a la vostra disposició via internet a pepepollenca@gmail.com per resoldre dubtes i començar a recuperar part del temps que ens han robat.

CONTINGUTS

Historia Universal de l’ Antic Règim fins a l’ actualitat.

METODOLOGIA

Explicacions del professor i participació dels alumnes. L’aprenentatge  es pretén que sigui significatiu i no mecànic, memorístic i repetitiu. La finalitat és que l’alumnat construeixi i assimili nous coneixements i significats, modificant i reordenant els seus coneixements previs

MATERIALS

 El llibre de text Història del Món Contemporani  de l’editorial Vicens Vives. Llibres específics. Revistes de caràcter històric. Articles de premsa. Mapes temàtics polítics i econòmics.  Documentals i pel·lícules de caràcter històric. Mitjans de comunicació; diaris, ràdio, televisió. Internet.

TREBALLS /SORTIDES

- Un treball d’ història oral  voluntari.

‑ Visionat de pel·lícules històriques  o representacions teatrals relacionades amb el temari.

‑ Visites a exposicions relacionades amb el temari..

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota final serà resultat de :

 Un 85% la mitjana al menys de sis notes resultat de proves escrites d’aplicació amb comentaris de textos, fotografies, estadístiques, pel·lícules, documentals, qüestions teòriques... Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10. Les errades conceptuals greus baixaran la nota . A partir de deu  faltes d’ortografia es baixarà la nota un punt.

En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova de forma justificada (malaltia o causa major, no s'admetran justificacions per anar de viatge), podrà  fer la prova un altre dia presentant la sol·licitud corresponent. En el cas de no justificar l'absència  o que sigui la segona absència podrà recuperar els objectius de la prova en la següent prova. En el cas de que un alumne copií, traurà un 0.

Un 15% serà resultat de la mitjana les activitats de caràcter escrit i oral. No posar el nom i llinatges a les activitats suposarà baixar la nota mig punt. En cas de no presentar les activitats el dia senyalat pel professor, es llevarà un punt si es lliuren al dia següent, en cas contrari es puntuaran amb un 0. Per recuperar activitats l’alumne podrà realitzar  activitats de recuperació que puntuaren com màxim un 5. En el cas de que una alumne copií una activitat, traurà un 0, igual que l’alumne copiat. A partir de deu  faltes d’ortografia es baixarà la nota un punt.

Pujar  nota

Al butlletí de notes ha de costar la nota sense decimals. Per arrodonir o pujar la nota es tendra en compte l'actitud a classe, també hi ha la possibilitat de fer una feina d'història oral ( a la continuació de l'article teniu instruccions sobre com fer-la) o presentar-se a un examen per pujar la nota final

ACTIVITATS

Comentaris de text, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel·lícules. Petites feines d’investigació i comparació. Projecció de pel3lícules i documentals i realització d’activitats. Organització de debats. Elaboració d’esquemes. Seguiment de noticies de premsa. Exposicions orals. Treball d’història oral voluntari.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior a 5 i la nota dels exàmens ha de ser superior a 4 .  En cas de que la nota final sigui inferior a 5  o algun examen sigui inferior a 4  l'alumne podrà fer una recuperació a final de curs dels objectius suspesos. La recuperació en Setembre serà de tots els objectius mínims suspesos .

Informar-vos de la vaga

iesgc | 09 Setembre, 2013 00:01

 Estic a la vostra disposició si us voleu informar de la vaga a  pepepollenca@gmail.com / jlgarcia@educacio.caib.es

 

 


 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS