Administrar

PODEU ENVIAR DUBTES, COMENTARIS, ACTIVITATS a pepepollenca@gmail.com / garcia1@iesguillemcifre.cat

Programari ciències socials 2n d'ESO

iesgc | 21 Setembre, 2009 08:17

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CURS: 2n ESO.

 

ASSIGNATURA: CIÈNCIES SOCIALS.

 ANY ACADÈMIC 09/10

 

 

CONTINGUTS

- Europa a l’edat mitjana.

- La península ibèrica i les illes balears a l’edat mitjana.

- Edat moderna (s. XVI-XVII)

- Geografia del món actual.

Atès que l’extensió del temari és considerable, els continguts dels temes dedicats  a les balears (6 i 12) s’integraran als temes corresponents d’Espanya.

 

METODOLOGIA

Explicació de les distintes unitats didàctiques, comentant els documents  de cada unitat,  realitzant algunes activitats de la unitat, lectura i interpretació de textos històrics, fer esquemes, fer ordenacions cronològiques, realitzant la “Carpeta d’activitats”, realitzant síntesis, realitzant glossaris dels temes d'art, fer mapes muts, realitzant sortides extraescolars, lectures de llibres , treballs en grup, debats, exposicions orals per part alumnat, ...

Mesures d’atenció a la diversitat, es fan  desdoblaments amb el departament d’orientació s’usaran el quadern per a la diversitat i  la “Guia de Recursos Didàctics” on s’inclouen activitats de Reforç pels alumnes endarrerits i d’Ampliació pels alumnes avançats.

 

MATERIALS

           El llibre de l’alumne/a  és  el de Vicens Vives, Cives, Ciències socials, geografia i història, quadern per a la diversitat  i carpeta d’activitats de la mateixa editorial.

           Atles de Secundària Teide. Geografia i Història.

           Atles General i de les I. Balears d’ Edicions Cort ( opcional).

           Llibre de lectura: “La crida de la mar “ d'Oriol Vergés. Edit. Abadia de Montserrat.

           Projector de diapositives, dvd, power point, mapes murals, bolla del món, Enciclopèdies, internet etc.

           Llibre de consulta: “Mallorca : Història i Cultura” de Jaume Alzina i dos autors més. Ed. Moll. Palma (1987).

           Pel.lícules i documentals.

 

 

LECTURES / TREBALLS /SORTIDES

 

           Llibre de lectura: “La crida de la mar “ d'Oriol Vergés. Edit. Abadia de Montserrat.

       (Recollir guia  la setmana del 08 de març al 12 de març 2009)

           Visita a Palma gòtica: Seu, Llonja i Castell de Bellver. Segon trimestre

       ( 2n trimestre) 8 a 12 febrer

           Posible visita al castell  d’Alaró.  Tercer trimestre  ( maig )

TEMPORALITZACIÓ

1a Avaluació: Temes 1,2,3,4, 5 .

2a Avaluació : Temes  7,8,9,10,11.

3a Avaluació: Temes 13,14,15,16.

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’avaluació serà continuada i integradora. Serà realitzada tenint en compte els objectius educatius. El model avaluatiu és de caràcter processual-formatiu, entenent-lo com un procés més d’ensenyament-aprenentatge. Es tracta de identificar assoliments, dificultats i errors per a incidir-hi immediatament.

La nota de cada avaluació serà el resultat de proves escrites (mínim dues per avaluació), i la mitja de les seves notes suposarà el 70% de la nota de l’avaluació.  L’altre 30%  serà, quan no n’hi hagi lectura obligatòria, les activitats de caràcter escrit i oral, valorant-se a més l’interès i l’actitud dins l’aula i a les activitats extraescolars.  Quan hi hagi la lectura obligatòria el 15% seran les activitats assenyalades i l’altre 15 %  serà la guia de lectura:

Les proves escrites d´aplicació  es puntuaran de 0 a 10 ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

Les activitats podran ser:

 

- Comentaris dirigits de textos, gràfics, fotografies, mapes, dibuixos, pel·lícules, exposicions...

Petites feines d´investigació i comparació.

Debats.

- Elaboració d´esquemes i resumens.

- Fer glossaris dels temes d'art.

     - Activitats del llibre  i làmines

    Es qualificaran les proves objectives (orals i escrites), treballs, partici-pació a classe, quaderns (ordre, netedat, constancia en la feina, correcció de les activitats), Carpeta d’activitats, exercicis per fer al centre i a casa, participació a sortides extraescolars, actituds, lectures obligades, comportament, col·laboració en els treballs de grup. S’insistirà en la bona presentació de les tasques , així com en la seva puntualitat en el lliurament.

Per aprovar el curs cal fer i aprovar la guia de lectura i  aprovar les tres avaluacions, en cas de suspendre una o més avaluacions es podran recuperar a juny.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 

En el cas de suspendre la 1ª o 2ª avaluació i ser la suma de les tres avaluacions 15 o més es podrà recuperar l’avaluació suspesa  a juny amb un quadern d’activitats. A la resta de casos es podran recuperar els objectius suspesos a una recuperació (una prova escrita que serà el 100% de la nota) el mes de juny.  A setembre s’hauran de recuperar tots els objectius mínims de cada avaluació suspesa; una prova escrita que serà el 70% de la nota i un dossier d'activitats que serà un 30% de la nota.

A aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 però la nota que constarà al butlletí serà un 5, ja que són recuperacions. ( Presentació, ortografia, vocabulari i ordre un 20%, la informació més general un 60% i les qüestions més concretes com dates, personatges  un 20%). Les errades conceptuals greus baixaran la nota .

 

Pep Martí, Joan Miquel Moranta, Pepe García, Tomeu Sastre, María Torrandell,

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS